Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

E-mail: maria.eugenia@docentelector.com

Website: www.docentelector.com

definities

 1. Docentelector is gevestigd te Loosdrecht onder KvK-nummer 91375185.
 2. Opdrachtgever: degene met wie Docentelector een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Docent en opdrachtgever samen.
 4. Consument: een klant die tevens een natuurlijk persoon is en handelt als particulier.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door:
 2. Docentelector of namens hem.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle door Docentelector gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten, zoals administratiekosten, belastingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Docentelector hanteert voor haar dienstverlening, op de website of anderszins bekendgemaakt door Docentelector, kunnen te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen als richtprijs een totaalbedrag overeen voor een door Docentelector geleverde dienst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.
 4. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger is, dient Docentelector de opdrachtgever ruim van tevoren te informeren waarom een ​​hogere prijs gerechtvaardigd is.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger is, heeft de klant het recht het gedeelte van de bestelling dat de richtprijs plus 10% overschrijdt te annuleren.
 6. Docentelector heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
  Voor de ingangsdatum zal Docentelector de opdrachtgever op de hoogte stellen van de prijsaanpassingen.
 7. De consument heeft het recht de overeenkomst met Docentelector te ontbinden indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
 1. Docentelector kan een eerste betaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag op het moment van ondertekening van de overeenkomst.
 2. Klant dient binnen 7 dagen na levering te laat betaald te hebben.
 3. Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als strikte betalingsvoorwaarden. Dit houdt in dat indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag op de laatste dag van de betalingstermijn niet heeft betaald, hij van rechtswege in en achterstand is, zonder dat Docentelector de opdrachtgever een aanmaning of ingebrekestelling hoeft te sturen.
 4. Docentelector behoudt zich het recht voor om een ​​levering te conditioneren op onmiddellijke betaling of om een ​​waarborg te eisen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.
Gevolgen van niet op tijd betalen
 1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Docentelector gerechtigd vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, de wettelijke rente ad 2% per maand voor niet-commerciële werkzaamheden in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand in rekening wordt gebracht voor een maand compleet geteld
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Docentelector.
 3. Incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan Docentelector zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling door de opdrachtgever zijn de vorderingen van Docentelector op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de opdrachtgever weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Docentelector, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan Docentelector te betalen.
Herroepingsrecht
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende 14 dagen bedenktijd zonder opgave van redenen annuleren, mits: de dienst niet verwijst naar logies, reizen, restaurant, vervoer, catering of vorm van vrijetijdsbesteding, niet verwijst naar een (verzoek tot) spoedreparatie met betrekking tot weddenschappen en/of loterijen, de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht is geen dienst die geheel met instemming van de klant wordt uitgevoerd binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht
 2. De in lid 14 genoemde bedenktijd van 1 dagen gaat in: zodra de consument de overeenkomst tot levering van de dienst heeft gesloten zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet zal afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht formuleren via maria.eugenia@docentelector.com, indien hij dat wenst, met gebruikmaking van het herroepingsformulier dat via deze link kan worden gedownload.

Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van het recht om de uitvoering van enige verplichting onder deze Overeenkomst op te schorten.

Nederzetting

Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een ​​schuld bij Docentelector te verrekenen met een vordering op Docentelector.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van
 2. Docentelector die aanwezig is in het Domeinbehoud van het pand van de klant is opgeleverd
  Op eerste verzoek van
 3. Docentelector, de opdrachtgever stelt de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garanderen

Wanneer partijen een overeenkomst tot dienstverlening zijn aangegaan, bevat deze slechts een inspanningsverbintenis voor Docentelector en dus geen resultaatsverbintenis.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Docentelector zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Docentelector heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) door derden te laten verrichten.
  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van een eventueel door de opdrachtgever overeengekomen voorschot.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Docentelector tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Docentelector tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, komen de hieruit voortvloeiende meerkosten en/of overwerk voor rekening van de opdrachtgever.

Informatieverstrekking door de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever stelt Docentelector op het juiste moment en in de gewenste vorm en wijze alle voor een juiste uitvoering van de opdracht relevante informatie, gegevens en bescheiden ter beschikking.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, integriteit en betrouwbaarheid van de hem ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de opdrachtgever daarom verzoekt, zal Docentelector de bijbehorende documenten retourneren.
 4. Indien de opdrachtgever de door Docent redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet tijdig ter beschikking stelt en de uitvoering van de opdracht daardoor wordt vertraagd, komen de extra kosten en daaruit voortvloeiende overuren voor rekening van de opdrachtgever.
Disclaimer

De opdrachtgever vrijwaart Docentelector voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Docentelector geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een product of dienst te onderzoeken door:
 2. Docent zo snel mogelijk om eventuele tekortkomingen op te sporen.
 3. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Docentelector hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de gebreken, op de hoogte te stellen.
 4. Consumenten dienen Docentelector hiervan binnen 2 maanden na ontdekking van de gebreken op de hoogte te stellen.
 5. De cliënt geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Docentelector adequaat kan reageren.
 6. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 7. Indien een klacht betrekking heeft op onderhanden werk, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Docentelector gehouden is tot het verrichten van andere werkzaamheden dan de overeengekomen werkzaamheden.

Ingebrekestelling

 1. De opdrachtgever dient Docentelector schriftelijk op de hoogte te stellen van een melding van niet-naleving.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de melding van een inbreuk ook daadwerkelijk (tijdig) bij Docentelector aankomt.

Solidariteit aansprakelijkheid cliënt

 

Indien Docentelector met meerdere opdrachtgevers een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan Docentelector verschuldigd zijn.

Verantwoordelijkheid van Docentelector

 1. Docentelector is slechts aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Docentelector aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is Docentelector uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Docentelector is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Docentelector aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het ( deel van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

vervaltermijn

Ieder recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Docentelector vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Recht op ontbinding

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Docentelector toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op grond van de bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Docentelector niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Docentelector in verzuim is.
 3. Docentelector heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Docentelector omstandigheden ter kennis zijn gekomen die hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal kunnen nakomen.

Meerderheidskracht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan de schending door Docentelector van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan Docentelector
 2. In een van de wil van Docentelector onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor van Docentelector redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij aan zijn verplichtingen voldoet.
 3. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie omvat mede, maar is niet beperkt tot: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); niet-naleving en overmacht van leveranciers, koeriers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecommunicatiestoringen; computervirussen, stakingen, overheidsoptreden, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 4. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Docentelector 1 of meer verplichtingen jegens de opdrachtgever niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Docentelector deze weer kan nakomen.
  Zodra een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. In een overmachtsituatie is Docentelectort geen enkele vergoeding (schade) verschuldigd, ook niet als hij enig voordeel geniet als gevolg van de overmachtsituatie.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien het na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering noodzakelijk blijkt te zijn om de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Het vorige lid is niet van toepassing op producten die in een fysieke winkel zijn gekocht.

Wijziging voorwaarden

 1. Docentelector heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden aangebracht.
 2. Docentelector bespreekt de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zo lang mogelijk van tevoren met de opdrachtgever.
 3. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Cessie van rechten

 1. De rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Docentelector.
 2. Deze bepaling geldt als goederenrechtelijke bepaling als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietiging

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. In dat geval wordt de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door de bepaling die het meest aansluit bij wat Docentelector voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Docentelector is gevestigd / kantoor houdt / kantoor houdt is bij uitsluiting bevoegd van enig geschil tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgesteld op 16 augustus 2022.

es_ESSpanish